Menu
Obec Zahrádky
Zahrádky okr. Jindřichův Hradec

Historie a současnost obce

Obec se stala opět samostatnou po skončení období tzv. střediskových obcí začátkem 90. let 20. století

Lidé a domy

První doložená zmínka o vesnici Zahrádky pochází z roku 1353, kdy jsou v Deskách brněnských zapsáni pánové Bořek a Ctibor ze Zahrádky. Ves je však patrně staršího původu, na zahradě domu č. 13 byly nalezeny tuhové nádoby z období slovanského osidlování a zmínka o vísce Zahrádčici z roku 1292 se pravděpodobně vztahuje na Zahrádky. Obec leží na zemské hranici mezi Čechami a Moravou, v současnosti na pomezí tří okresů a dvou krajů. Historicky patřila jak k telečskému panství tak od 16. století pod panství Jindřichův Hradec. Obec nebyla nikdy vysidlována ani dosidlována. Obec má v současnosti dvakrát tolik domů než před 150 lety při zhruba stejném počtu obyvatel, nejvíce obyvatel měla před 100 lety.

Věková struktura obyvatel je relativně příznivá: 2/5 obyvatel patří k nejmladší, 2/5 ke střední a 1/5 k nejstarší generaci, přičemž polovinu obyvatel tvoří ženy a polovinu muži.


Zahrádky byly významně spojeny s českobratrskou tradicí a po vydání tolerenčního patentu v roce 1781 se k evangelickému vyznání přihlásila třetina obyvatel obce. V obci je evangelický kostel a katolická kaple. Zástavba obce měla historicky charakter tzv. "okrouhlice", kdy sedmihektarová náves s kaskádou rybníků byla obestavěna statky s výjezdy do polí bez průchozí komunikace (mapa z r. 1828). V současnosti obcí prochází státní silnice 3. třídy. Většina domů byla v posledních desetiletích přestavěna, jen několik se zachovalo v původní podobě. Nová výstavba rodinných domů a tzv. "bytovek" ze 60. - 80. let 20. století je zcela "břízolitového" typu. Původní dispozice domů a dvorů s vjezdy je zachována u většiny statků.

Současné koncepční dokumenty

Místní program rozvoje obce Zahrádky vznikl na základě metodických materiálů Programu pro obnovu vesnice a Spolku pro obnovu venkova. Jeho návrh připravovali obyvatelé obce ve Spolku pro obnovu Zahrádek (pozdější Zahrádecký spolek, o. s.) na podzim 1995. Obecním zastupitelstvem byl program projednán a schválen 13. 12. 1995. Program má kapitoly: bydlení, práce, doprava, služby, volný čas, prostředí obce, životní prostředí a vyúsťuje ve výčet 44 konkrétních úkolů, které jsou postupně naplňovány. Dodatek č. 1 jako aktualizace dokumentu byl přijat zastupitelstvem obce v srpnu 2005. Dodatek "Program obnovy vesnice" č. 2 dle Zásad pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci POV pro rok 2010 a následující roky, B 1.1.3. byl schválen zastupitelstvem obce Usnesením č. 52/2010 dne 2. 12. 2010. Urbanistická studie Zahrádek byla zpracována v roce 1995: 6. 10. - 7. 10. 1995 byla uspořádána veřejná rozprava nad vystavenými dokumenty první etapy urbanistické studie (průzkumy a rozbory), v listopadu byla studie dokončena a 28. 1. 1996 byla nad vystavenou urbanistickou studií uspořádána další veřejná rozprava. Územní plán Zahrádek byl projednáván obdobný způsobem a vyhlášen obecně závaznou vyhláškou č. 7/1997. Územní plán předpokládá především využití stávající bytové zástavby a určuje pozemky pro výstavbu nových rodinných domů v hranicích zastavěného území obce. Je v něm zakotvena možnost budoucí výstavby občanské vybavenosti, např.vodojemu, větrné elektrárny a sportovně rekreačního areálu (koupaliště, hřiště, camp). Plán územního systému ekologické stability pro k. ú. Zahrádky byl zpracován v květnu 2000. V roce 2002 byly ukončeny v k. ú. Zahrádky komplexní pozemkové úpravy.

Pracovní příležitosti

V obci téměř není nezaměstnanost: několik rodin se vrátilo k soukromému hospodaření, většinou spojenému s agroturistikou, jiné rodiny podnikají (lihovar a pěstitelská pálenice, pekařství, autodoprava) a tak do obce přijíždějí lidé za prací, zatímco někteří obyvatelé z obce do práce dojíždějí.

Doprava

Obec je pokud jde o veřejnou dopravu zcela závislá na autobusové dopravě (vlakové nádraží je vzdáleno 8 km, resp. 11 km), která byla v posledních letech minimalizována. Pokud obyvatelé dojíždějí za prací, pak používají osobní automobily. Dopravu k lékařům a nákupy "do tašky" pro obyvatele místní části zajišťuje obec obecním mikrobusem.

Společenský, kulturní a sportovní život

Obecní kroniky dokládají bohatý společenský život v období první republiky: slavnosti několikrát do roka, ochotnické divadlo atp. V době po 2. světové válce byl společenský život v obci postupně utlumen a tradice zapomenuty. Zachovalo se pouze velikonoční chození dětí po vsi s "hrkačkama" a dětský karneval pořádaný ZO ČSŽ. V roce 1996 nově založené občanské sdružení Zahrádecký spolek se pokoušelo o obnovu společenského života v obci a zakládání nových tradic. Pořádalo velikonoční, podzimní a vánoční výstavu; velikonoční a adventní koncert; v květnu Zahrádeckou pouť, v létě Country večery na trávníku a v říjnu Drakiádu. Obec pořádala každý třetí pátek v měsíci besedu na zajímavé téma, každý čtvrtý pátek v měsíci Setkání seniorů, od roku 1999 na žádost obyvatel obce každoročně Vítání občánků. Tyto aktivity byly možné díky dokončení rekonstrukce Obecního domu, v jehož malém sále se mnohé akce konaly. V současnosti se v obci pravidelně koná v březnu Vítání občánků (pořadatelem je obec, účastní se všechny organizace a sdružení z obce); v říjnu drakiáda (pořadatelem je Spolek žen Zahrádky) a adventní koncert (pořadatelem je ČCE za pomoci obce). Celoročním zdrojem oživení je činnost Výtvarné dílny Zahrádky. Obec udržuje tradici návštěv v domácnostech obyvatel ve věku 80 let a více u příležitosti jejich narozenin, připomíná jejich životní jubilea v Zahrádeckém zpravodaji.

Služby

Především starším obyvatelům jsou určeny služby obce, např. doprava mikrobusem k lékařům a zpět, nákup do tašky. Obec disponuje funkčním Obecním domem v měřítku malé obce, ve kterém je umístěn obecní úřad, sál, knihovna se službou veřejného internetu a výtvarná dílna. Obecní dům je vskutku centrem života obce. Budova se zahradou je využita pro mateřskou školu a turistickou ubytovnu, ve které je možnost stravování. Od podzimu 2001 je nově pro aktivity obce k dispozici sezónní "Domek" s malým víceúčelovým sálem, zrekonstruovaný za podpory EU programu Phare CBC a Programu obnovy venkova. Ubytování a do jisté míry i obchod a stravování je v obci zajištěno dostatečně; zcela chybí pěkná hospoda, restaurace či kavárna a zařízení pro sport. Nevyužit je přitom v obci neúměrně velký objekt, který vlastní osoba žijící mimo obec (bývalá prodejna Jednoty v centru obce).

Informace a propagace

Obec vydává od ledna roku 1995 měsíčník Zahrádecký zpravodaj. Téhož roku vydala s pomocí Zahrádeckého spolku pohlednici obce (první od 60. let), další pohlednice v ukázkovém nákladu pořídila Nadace Partnerství společně pro subjekty podporované v jejím Programu pro veřejná prostranství a v roce 2001 ji obec vydala ve vlastním nákladu. S pomocí MK ČR byl vydán propagační materiál "Vesnické kulturně - společenské aktivity v sále Obecního domu v Zahrádkách 1997 - 1998". V letech 1999 - 2011 byl každoročně vydáván informačně - propagační materiál "Výtvarná dílna a Turistická ubytovna Zahrádky". Obec si zřídila v roce 1995 znak (logo) obce, který vychází z historie obce a byl vybrán ze zpracovaných návrhů ve veřejné diskusi obyvateli. Znak obce je trvale hojně používán (dopisní papíry, dveře v Obecním domu, samolepky atp.). Obec zajišťuje vedení kroniky a obecní knihovny. Propagace se děje jak činností obce, tak tiskovými materiály a spoluprací s masmédii (tisk, rozhlas, televize). Obyvateli obce i návštěvníky obce jsou oceňovány jak stálý panel "z historie obce", tak trvalá aktuální celoroční výstava fotografií ze života obce, umístěná ve vstupním prostoru Obecního domu. Webové stránky obce navštíví každý měsíc několik set zájemců.

Turistika

Obec ve spolupráci s Klubem českých turistů vytvořila na dosud pěší turistikou nedotčeném území nové turistické značky (modrou a zelenou, spojující Javořici s J. Hradcem a Žirovnicí), v obci jsou umístěny směrníky a velká turistická mapa. Obcí prochází cyklotrasa 1113 a místní trasa Greenway řemesel a vyznání, která se napojuje na Greenway Praha - Vídeň v Jindřichově Hradci a ve Slavonicích. Informační tabule této greenway je umístěna na rozcestí turistických značek před obcí.

Energie

Obec je od roku 1999 plynofikována, bez místní části Horní Dvorce. Díky plynofikaci nepřešel téměř nikdo z obyvatel obce z topení pevnými palivy na topení elektřinou, sama obec vytápění akumulačními kamny při plynofikaci obecních zařízení zrušila. Obyvatelé vlastnící lesy kombinují ideálně vytápění plynem a dřevem. V části obce bylo v roce 1999 JČE uloženo do země elektrické vedení NN a Telecom provedl v témže roce kabelizaci telefonní sítě, včetně místní části Horní Dvorce. Při postupné obnově veřejného osvětlení byla instalována úspornější svítidla. V letech 1995 - 1996 bylo zadáno měření větrné energie v obci s cílem vytvoření podmínek pro případnou výstavbu větrné elektrárny jako zdroje energie pro obec. Naměřené hodnoty tento záměr nevylučují.

Pitná voda

Téměř všechny domy jsou napojeny na veřejný obecní vodovod, který je napojen na pět studní v Zahrádkách a jednu studni v Horních Dvorcích. Spotřeba vody je měřena. Na stavbu vodojemu, do kterého bude svedena voda ze všech studní a ve kterém bude upravena včetně odradonování, má obec vydané vodohospodářské povolení.Dodávka vody je s odběrateli zajištěna smluvně.

Odpadní vody

Do roku 2001 vypouštěla obec odpadní vody do vodárenského toku Hamerský potok. Začátkem 90. let byla obci uložena povinnost zajistit do roku 2001 čištění odpadních vod. V roce 1995 byly zpracovány studie čištění odpadních vod, v dalších dvou letech projektové dokumentace na stavbu kořenových čistíren odpadních vod v Zahrádkách a Horních Dvorcích. Od roku 1997 byla stavěna v Zahrádkách oddílná kanalizace a kořenová čistírna odpadních vod, která je od podzimu 2002 v trvalém provozu. Napojena na ni je větší část obce, napojení zbývající části se předpokládá v příštích letech.V roce 2011 byla napojena další část obce pomocí nového kanalizačního sběrače.

Tuhý komunální odpad

Sběr tříděného odpadu provádí obec nepřetržitě na sběrném místě u Mateřské školy, které bylo otevřeno v dubnu 2001. Od roku 2007 jsou kontejnery v Zahrádkách rozmístěny také na sběrném místě u bývalé prodejny Jednoty, další sběrné místo se nachází u kulturního domu v Zahrádkách a samozřejmě najdete sběrné místo u autobusové čekárny v Horních Dvorcích. Popelnice jsou vyváženy každý týden. Nakládání s odpady v obci je upraveno obecně závaznou vyhláškou.

Veřejná prostranství

Obec pečuje od roku 1996 o veřejná prostranství, především s pomocí grantů Nadace Partnerství, ale též NROS a OSF: nejprve byla definována, pak otevřena diskuse o jejich využití, vytvořeny první studie a po druhé vlně diskusí zhotoveny projekty řešení.
K realizaci těchto projektů došlo v letech 1997 - 2002. Na čtyřech prostranstvích je vysazená zeleň, umístěny sochy a lavice, fontána, vybudovány pěšiny. Obci chybí sportovní hřiště. K 80. výročí vzniku Československa byla s pomocí veřejné sbírky provedena obnova žulového pomníku padlým v první světové válce. Obec svými aktivitami vytváří prostředí příznivé přírodním materiálům, především dřevu a kameni; např. v roce 2000 byla po letech očekávání instalována v centru obce kamenná fontána a v září na závěr Mezinárodního řezbářského sympozia byly na veřejná prostranství umístěny dřevěné sochy s lavičkami, v roce 2001 byla položena kamenná dlažba na prostranství - dvorku mezi Obecním domem a Domkem. V roce 2003 byly instalovány kamenné nášlapné sluneční hodiny.

Hospodaření obce

Obec hospodaří bez finančních rezerv. V roce bez velkých investic činí rozpočet (díky obratu organizačních složek) 4 - 5 milionů korun. Stále je posilován význam vlastních příjmů z provozování obecních zařízení, pronájmů atp.

Sídlo v krajině

Zahrádky leží v krásné, relativně nepoškozené, klidné krajině. Po relativně krátkém období přičlenění do střediskové obce jsou opět samostatné od roku 1990.
Obyvatelé se cítí být Jihočechy. Historická zkušenost se životem "na hranicích", kdy Zahrádky postupně patřily do různých panství, krajů a okresů vede však obyvatele k nepřeceňování administrativních opatření. Vědomí života v krajině bylo vyjádřeno názvem mikroregionu Podjavořicko, který na jaře 2001 založily obce patřící do různých okresů a krajů a jehož sídlem byly Zahrádky. Bohužel činnost tohoto mikroregionu byla ukončena k 31. 12. 2006.

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
1
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: